Privacyverklaring

1.     Algemeen 

TPStorage B.V., kantoorhoudende te (1175 RM) Lijnden, aan de Melbournestraat 9 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88910423 en alle daaraan gelieerde ondernemingen (“TPStorage”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer serieus.  Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

​Lees deze privacyverklaring voordat u gebruikmaakt onze dienstverlening (de “Diensten”). Van onze Diensten maken onder andere deel uit: de website https://www.tpstorage.nl/ (“Website”) en het informeren over- en/of exploiteren van zonneparken en alle daaraan gerelateerde zaken. Door gebruik te maken van (een van) onze Diensten verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring.

​In deze privacy verklaring wordt u inzicht gegeven in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Ook leggen wij uit wat uw rechten zijn met betrekking tot het door TPStorage verzamelen en opslaan van uw gegevens. 

​2.     Persoonsgegevens die wij verwerken met het doel en de grondslag 

A. Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Europese privacywetgeving:

      a. Toestemming;
      b. Uitvoering van een overeenkomst met u;
      c. Wettelijke plicht; en
      d. Gerechtvaardigd belang van TPStorage.

Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze dienstverlening, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding. Hieronder is steeds aangegeven welke grondslag van toepassing is op een specifieke verwerking.

​​B. De persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welk doel

Contactgegevens:

In bijna alle relaties die wij aangaan (bijvoorbeeld met Gemeentes en landeigenaren) is het noodzakelijk om over algemene contactgegevens te beschikken. Onder “contactgegevens” wordt verstaan: Voornaam, achternaam, woonadres, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres. 

Afhankelijk van de verwerking is grondslag a, b, c of d van toepassing.​

Identificatiegegevens:

Voor zover noodzakelijk voor het opmaken van een juridisch documentatie (zoals bijvoorbeeld koop- en/of opstalovereenkomsten) vragen wij naast contactgegevens ook om uw identificatiegegevens. Hieronder wordt verstaan: uw geboortedatum en geboorteplaats. Ook kunnen wij uw burgerlijke staat opnemen in de juridische documenten (dit is namelijk van belang voor het vaststellen van bijvoorbeeld eigendom). Het is echter ook mogelijk dat wij deze gegevens opvragen bij het Kadaster. Meer informatie over hoe het Kadaster met uw persoonsgegevens omgaat vindt u op: https://www.kadaster.nl/privacy. ​

​Betaalgegevens:

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, verzamelen wij uw betaalgegevens. Deze gegevens omvatten: factuurnummer, factuuradres, BTW-nummer en overige betaalgegevens, zoals uw creditcardgegevens of bankrekeningnummer.

​Grondslag b. is van toepassing. 

​Informatieberichten:

TPStorage kan uw contactgegevens gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen die noodzakelijk zijn om de onze diensten te leveren. Grondslag a. of b. is van toepassing. 

​Contact(formulier): 

TPStorage kan uw contactgegevens verzamelen en verwerken indien u deze achterlaat in het contactformulier op onze website, bij een informatieavond of indien u ons op enigerlei andere wijze benadert (bijvoorbeeld via info@tpstorage.nl of telefonisch). TPStorage kan bijvoorbeeld (telefonische) verzoeken/vragen en de gerelateerde antwoorden, tezamen met de andere contactgegevens en eventuele overige gegevens van u verzamelen en verwerken. Op deze manier kan TPStorage beter reageren op uw vragen. 

​Afhankelijk van de verwerking is grondslag a. of d. van toepassing.

​Gegevensaggregatie: 

Om de verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken kan TPStorage uw persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. 

Grondslag d. is van toepassing.

3.     Verstrekking aan derden

Dienstverleners:

TPStorage verstrekt uw persoonsgegevensgegevens uitsluitend aan derden, in dit geval dienstverleners en of Gemeentes, indien dit nodig is voor de Diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten met dergelijke dienstverleners. 

​Grondslag d. is van toepassing. 

​Overdracht:

Daarnaast kan TPStorage uw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van TPStorage. TPStorage vraagt in dat geval alleen vooraf uw toestemming indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving. 

​Indien geen toestemming is vereist, is grondslag d. van toepassing.

​4.     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Onze Website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Het is mogelijk dat zij persoonsgegevens verzamelen. TPStorage kan geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van die partijen en draagt geen verantwoordelijkheid in dat kader.

​5.      De bewaartermijnen die wij hanteren

TPStorage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. In dat geval worden uw persoonsgegevens gewist na afloop van de betreffende voorgeschreven termijn.

​U dient er rekening mee te houden dat TPStorage verzamelde gegevens te allen tijde in een geaggregeerde en anonieme vorm kan bewaren voor (markt)onderzoek, analyse en/of fraudebescherming. Grondslag d. is in dit geval van toepassing. 

​6.     Uw rechten

U heeft op ieder moment het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Tenslotte wijzen wij u erop dat u op basis van de Europese privacywetgeving verder nog de volgende rechten heeft:

–      uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;

–       inzage in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben;

–       het laten corrigeren van foutieve gegevens;

–       het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

–       intrekken van toestemming; en

–       bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien er ondanks onze inspanningen om de juistheid van persoonsgegevens te waarborgen, toch onjuiste informatie is opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

​Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

​7.     Klachten

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

8.     Cookies

TPStorage maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van onze Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Hieronder is meer informatie te vinden over de cookies die gebruikt worden door en via de Website en voor welke doeleinden. Het gaat om de volgende soorten:

​Technische noodzakelijke cookies: dit zijn anonieme cookies die geplaatst worden ten behoeve van een goede werking van de Website. Op de Website worden de onderstaande  technisch noodzakelijke cookies geplaatst.

​Voorkeurscookies: deze cookies stellen de Website in staat om informatie te onthouden over de manier waarop de Website zich gedraagt of eruit ziet, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt. Op de Website worden onderstaande voorkeurscookies geplaatst.

​Statistische cookies: Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe onze bezoekers met onze Website omgaan door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. Op de Website worden onderstaande statistische cookies geplaatst.

​Marketing cookies: met uw toestemming gebruikt TPStorage of een derde partij tracking cookies om uw bezoek aan de Website en eventueel andere websites te volgen en zo een profiel van u op te bouwen. Deze cookies kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Op de Website worden onderstaande marketingcookies geplaatst.

​Overige/onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat TPStorage niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten (dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden).

​9.     Wijzigen van deze privacyverklaring

TPStorage behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. We beperken uw rechten onder deze verklaring echter niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De meest actuele versie van deze verklaring kunt u te allen tijde op onze Website terugvinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op veranderingen. Indien de privacyverklaring is aangepast en u onze Website blijft gebruiken, met ons blijft communiceren en/of op enigerlei andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt accepteert u de gewijzigde privacyverklaring. 

10.      Contactgegevens

Indien u vragen dan wel opmerkingen heeft aangaande deze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier op onze Website of middels onderstaande contactgegevens. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

https://tpsolar.nl/
Melbournestraat 9, unit 7 
1175 RM Lijnden
023 741 01 44
info@tpstorage.nl

11.     Versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2024.